Bolagsstyrning

Bolagets revisor

Ole Deurell - Auktoriserad revisor
08-545 534 83 / 0708-82 05 14
[email protected]

Parameter Revision AB
Sankt Eriksgatan 63 B
112 34 Stockholm
Växel: 08-545 534 80
[email protected]

Bolagsordning

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnman är D&Company Nordic AB. Organisationsnummer: 556992-7683. Bolaget är publikt.

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms län (län), Täby kommun (kommun).

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom optikerbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 400 000 och högst 1 600 00.

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter med högst tio styrelsesuppleanter.
Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7. Verkställande direktör

För förvaltning av den löpande verksamheten skall en verkställande direktör utses med eller utan vice verkställande direktör.

§ 8. Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.

§ 9. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

Vid tidpunkten för kallelsen skall information om att kallelsen skett annonseras i SVD.

Kallelse till ordinarie stämma och extra stämma där ändring av bolagsordning skall behandlas skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämma.
Kallelse till annan extra stämma skall ske tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

§ 10. Ärenden på årsstämma

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a) Fasställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådan förekommer.
8. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober-30 september.

§ 12. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämmningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

2017-02-14